Regulamin

§1 Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin
Serwis – serwis internetowy "no-code.pl", działających pod adresem URL: https://www.no-code.pl
Usługodawca – firma Web Expert Marcin Pawlak, siedziba: Ul. Borówkowa 11, 62-052 Komorniki, numer NIP: 775-248-30-68, adres e-mail: biuro@webexpert.com.pl
Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która uzyskuje dostęp do Serwisu i korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
Komunikacja Drogą Elektroniczną – wymiana informacji między stronami poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) oraz formularze kontaktowe dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin definiuje zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu, określając jednocześnie zakres praw i obowiązków Usługobiorców oraz Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiot usług oferowanych przez Usługodawcę obejmuje udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w ramach Serwisu, które umożliwiają Usługobiorcom dostęp do różnorodnych treści takich jak wpisy, artykuły, materiały audiowizualne oraz aplikacje internetowe i formularze elektroniczne.
 3. Treści ogólne publikowane w Serwisie, w tym wskazówki i porady, stanowią jedynie zbiór ogólnych informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Usługobiorcy wykorzystują te treści.
 4. Odpowiedzialność Usługobiorcy – Usługobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów dostępnych w Serwisie, w tym za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Brak gwarancji – Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji dotyczących przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie do konkretnych celów.
 6. Zrzeczenie się odpowiedzialności – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie, wynikające z korzystania z Serwisu. Całość ryzyka związanego z korzystaniem, użytkowaniem i wykorzystaniem informacji umieszczonych w Serwisie spoczywa na Usługobiorcy.


§3 Warunki używania Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu: Używanie Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne dla każdego Usługobiorcy.
 2. Akceptacja Regulaminu: Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem oraz z dokumentami stanowiącymi jego integralną część. Pełna akceptacja postanowień Regulaminu jest niezbędna do korzystania z Serwisu.
 3. Ochrona danych osobowych: Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych bez odpowiedniej zgody.
 4. Wymagania techniczne:
  • Urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające przeglądanie stron internetowych.
  • Połączenie z internetem.
  • Przeglądarka internetowa zgodna ze standardami Konsorcjum W3C, obsługująca HTML5.
  • Włączona obsługa skryptów JavaScript.
  • Włączona obsługa plików Cookie.
 5. Zasady bezpieczeństwa: Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa sieciowego, aby chronić siebie, innych użytkowników oraz Usługodawcę.
 6. Zakazy działania:
  • Dekompilacja i analiza kodu źródłowego bez pisemnej zgody.
  • Działania powodujące nadmierne obciążenie serwera bez pisemnej zgody.
  • Próby wykrycia luk w zabezpieczeniach bez pisemnej zgody.
  • Wgrywanie lub wszczepianie szkodliwego kodu, skryptów lub oprogramowania na serwer i do bazy danych.
  • Działania mające na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji jego celów.
 7. Zgłaszanie incydentów: W przypadku wykrycia incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem lub potencjalnego naruszenia RODO, Usługobiorcy powinni niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy, aby możliwe było szybkie rozwiązanie problemu i ochrona interesów wszystkich użytkowników Serwisu.


§4 Warunki świadczenia usługi Newsletter

 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez potrzeby zapisywania się do Newslettera. Zapis do Newslettera jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Wymagania techniczne dla usługi Newsletter: posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 3. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • Należy podać adres e-mail w formularzu elektronicznym.
  • Konieczna jest weryfikacja podanego adresu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail.
  • Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień e-mail.
 4. Zakres usługi Newsletter:
      Usługobiorcy otrzymują informacje o nowościach, wpisach, konkursach oraz innych akcjach promocyjnych związanych z Serwisem.
      Informacje o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości marketingowe).
 5. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się.
  • Proces wypisywania odbywa się poprzez kliknięcie w link do wypisania znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z Newslettera powoduje usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy.

§5 Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis oferuje Usługobiorcom możliwość interakcji za pomocą formularza kontaktowego, umożliwiającego bezpośrednią komunikację.
 2. Dane kontaktowe udostępniane przez Serwis:
  Adres e-mail – dostępny dla Usługobiorców, aby umożliwić bezpośredni kontakt.
  Telefon kontaktowy – zapewniający dodatkową metodę komunikacji z Serwisem.
 3. W przypadku nawiązania kontaktu przez Usługobiorców z Usługodawcą, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności”. Polityka ta jest integralną częścią Regulaminu, zapewniającą Usługobiorcom ochronę ich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§6 Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług, ochrony prawnego interesu Usługodawcy, oraz zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. Serwis wykorzystuje i zapisuje anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.
 3. Szczegółowe informacje o zakresie, celach, sposobie oraz zasadach przetwarzania danych są dostępne w „Polityce prywatności”, które stanowi jego integralną część.
 4. W celu usprawnienia działania Serwisu oraz do celów statystycznych, Serwis automatycznie zbiera dane takie jak:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne zbierane są za pośrednictwem Google Analytics, obejmujące informacje takie jak płeć, wiek i zainteresowania.
 5. Przy zapisie do usługi Newslettera zbierany jest wyłącznie adres e-mail Usługobiorcy.
 6. Wszystkie te dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a ich bezpieczeństwo jest wysokim priorytetem dla Usługodawcy. Użytkownicy mają prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, zgodnie z informacjami zawartymi w „Polityce prywatności”.


§7 Prawa autorskie

 1. Usługodawca jest właścicielem Serwisu oraz posiada prawa autorskie do treści zamieszczonych w ramach Serwisu.
 2. Część treści dostępnych w Serwisie, w tym artykuły, opisy, zdjęcia, oraz inne materiały graficzne, wideo czy audio, są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji oraz osób trzecich. Te treści są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji lub w oparciu o licencję darmową.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim, zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania (z wyłączeniem wyszukiwarek takich jak Google, Bing, DuckDuckGo, Facebook, LinkedIn) jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody udzielonej przez właściwego prawnego właściciela za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim, proste informacje prasowe, rozumiane jako informacje bez komentarza i oceny ich autora, nie podlegają ochronie prawnej. Usługobiorcy mogą wykorzystywać takie informacje z Serwisu, jednak kopiowanie całości lub części artykułów, o ile nie zostało wyraźnie oznaczone jako dozwolone w poszczególnym materiale, jest zabronione.


§8 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez potrzeby podawania przyczyn.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji na stronie Serwisu.
 3. Użytkownicy Serwisu, kontynuując jego użytkowanie po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, są uznani za osoby, które zaakceptowały zmienione postanowienia w całości. Kontynuacja korzystania z Serwisu po zmianach oznacza zgodę na nowe warunki.


§9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby usługi Serwisu były świadczone w sposób ciągły. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przestoje spowodowane siłą wyższą, nieautoryzowanymi ingerencjami Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych programów automatycznych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych w Serwisie w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców.
 3. Usługodawca ma prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia prac ulepszających, dodawania usług lub konserwacji, bez wcześniejszego informowania o tym Usługobiorców.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stałego wyłączenia Serwisu, bez obowiązku uprzedniego informowania Usługobiorców.
 5. Usługodawca może dokonać cesji, w całości lub w części, swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem bez potrzeby uzyskania zgody i bez możliwości wniesienia sprzeciwu przez Usługobiorców.
 6. W sprawach związanych z działalnością Serwisu, Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą poprzez:
  Formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
  Adres e-mail: biuro@webexpert.com.pl.
  Telefon: +48 663 355 786.
  Komunikacja za wskazanymi środkami powinna dotyczyć wyłącznie spraw związanych z prowadzonym Serwisem.


Kontakt z nami

Wczytywanie...